ثبت نام املاک فقط در روز های تعیین شده زیر می باشد

آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار را در جدول زیر پیدا کنید

در صورت ثبت نام نکردن یارانه خانوار قطع و جریمه خواهد شد

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام ملی املاک و اسکان کشور:

  • سند واحد یا قرارداد اجاره

  • سال ساخت

اطلاعات شناسنامه ای سرپرست و اعضا خانواده

  • شماره موبایل

  • شناسه قبض برق یا آب یا گاز

کلیه سرپرست خانوارها اعم از شهری و روستایی (مالک و مستاجر) مکلفند اطلاعات محل سکونت خود را ثبت نمایند.

در صورت عدم مراجعه یارانه خانوار قطع و شامل جریمه دارایی می شود

اطلاعاتی که از سند مورد نیاز است:

  • نام حوزه
  • شماره دفتر الکترونیکی یا شماره یکتا
  • بخش ثبتی
  • پلاک فرعی
  • پلاک ثبتی

سند دفترچه ای

فهرست